Language: |

Blog La Lopez
24-09: Blog
Evenementen
16-02: Lingerie Beurs Almere
31-01: Lingerie Beurs
Nieuws
25-04: Project Pleasurements
19-09: Geboduurde label op naam
28-04: Nieuwe collectie
17-03: Fotoshoot 2017
09-05: Ladies Day bij FitforFree
30-04: La Lopez voor de knipmode
Nieuwsbrief
19-12: Nieuwe ontwikkelingen
16-04: Nieuwsbrief

Leveringsvoorwaarden

La Lopez

  Artikel 1   Toepassingsgebied

1.1           Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan La Lopez en op alle offertes en overeenkomsten waarbij la lopez partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2   Offerte en totstandkoming overeenkomst 

2.1           Alle schriftelijke offertes van La Lopez zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na  dagtekening, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien u het in de  offerte vervatte aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij  verlenging van de geldigheid van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.
2.2           Overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor La Lopez eerst bindend na schriftelijke bevestiging door La Lopez
www.lingerieartikelen.nl

 

Artikel 3   Aanpassingen 

3.1           Wij adviseren u voordat u bestelt uw maat goed op te nemen, volgens onze 'hoe bepaal ik mijn maat' gegevens. Deze kunt u vinden op  http://www.lalopez.nl/page/lingerie-op-maat.aspx en zijn ook bij ons op te vragen per e-mail info@lalopez.nl

. Heeft u al eerder een artikel bij ons gekocht en wilt u een nieuwe bestelling plaatsen, dan zijn uw gegevens bij ons bekend. Na een half jaar worden de maten opnieuw gecontroleerd. Bij afwijking van de oude maten worden aanpassingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 20,--. 

 

Artikel 4    Leveringstermijnen 

4.1           La Lopez spant tot het uiterste in zich om de bestelde artikelen zo snel mogelijk aan u te leveren. Voor (confectie) artikelen, die uit voorraad leverbaar zijn, bedraagt de leveringstermijn in het algemeen enkele dagen, voor niet op voorraad aanwezige artikelen en maatwerk vier tot acht  weken. 
4.2           La Lopez kan de aangegeven leveringstermijnen niet garanderen. Overschrijding van de aangegeven termijn geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.   

 

Artikel 5   Betaling

5.1           Betaling van confectie artikelen geschiedt contant dan wel onder rembours.
5.2           Bij leveringen onder rembours tot een bedrag van € 200,-- wordt een bedrag van € 10,-- aan rembours- / verzendkosten in rekening gebracht. Bij leveringen onder rembours boven een bedrag van € 200,-- neemt La Lopez de rembours- / verzendkosten voor haar rekening.
5.3           Bij maatwerk betaalt u 50 % van het factuurbedrag vooraf aan. Het restant voldoet u contant. bij aflevering of binnen 14 dagen nadien per bank.


5.4           Voor spoedorders binnen 10 dagen wordt een bedrag van € 25,-- extra in rekening gebracht. 

 

Artikel 6   Ruilen of retourneren

6.1           Het omruilen of retourneren van geleverde artikelen is alleen toegestaan:
              * Bij fabricagefouten.
               * Bij schade ontstaan tijdens verzending.
               * Wanneer een artikel niet conform uw bestelling geleverd is.
               * Wanneer lingerie niet in de juiste maat geleverd is.

www.lingerieartikelen.nl

6.2           Omruilen of retourneren van artikelen is slechts mogelijk binnen 8 (acht) werkdagen, met de eventuele verpakking nog intact. Het artikel mag geen waarneembare sporen van gebruik vertonen, dient voorzien te zijn van het aangehechte prijs/artikelkaartje en vergezeld te gaan van de levering/factuurbon.
6.3           Het retourneren van artikelen dient vooraf aan La Lopez te worden aangemeld, bij voorkeur per e-mail:
info@lalopez.nl
6.4           In het geval van een ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzending per post bent u La Lopez het door haar te betalen    frankeerbedrag verschuldigd met een minimum van  € 12,50.

6.5           Indien het geretourneerde artikel is beschadigd, is gebruikt, dan wel het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt, behoudt La Lopez zich het recht voor om het factuurbedrag dan wel een deel daarvan te behouden, afhankelijk van de geconstateerde schade. 

 

Artikel 7   Aanpassingen maatwerk 

7.1           Indien u eventuele aanmerkingen inzake de maatvoering en/of de pasvorm met betrekking tot geleverd maatwerk binnen drie weken na levering aan La Lopez kenbaar maakt, worden de eventueel benodigde aanpassingen kosteloos verricht. Bij melding nadien is La Lopez genoodzaakt u de aanpassingskosten in rekening te brengen met een minimum van € 20,--.  

   

Artikel 8   Verplichtingen klant 

8.1           U bent gehouden met La Lopez gemaakte (pas- en overleg) afspraken na te komen dan  wel deze minimaal 24 uur vooraf af te zeggen. Bij het niet nakomen van die verplichting is  La Lopez genoodzaakt u een bedrag van € 15,-- (per keer) in rekening te brengen.
8.3           U bent gehouden een door u besteld artikel drie maanden na de mededeling door La Lopez omtrent het gereed zijn van het artikel af te nemen, bij gebreke waarvan de door u verrichtte aanbetaling automatisch aan La Lopez toevalt en La Lopez niet meer gehouden is het artikel aan u te leveren. La Lopez behoudt zich in dat geval tevens het recht voor het restant van het factuurbedrag bij u te incasseren. 

 

Artikel 9   Toepasselijk recht en geschillen 

9.1           Op alle overeenkomsten tussen La Lopez en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.
9.2           Alle geschillen, die tussen La Lopez en haar klanten mochten ontstaan naar aanleiding  van een tussen hen gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, Locatie Hilversum, tenzij het geschil de absolute competentie van de Sector Kanton overstijgt. In dat geval zal het geschil worden berecht door de Sector Rechtbank van de Rechtbank Amsterdam.

9.3           Alle in redelijkheid door La Lopez te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter beslechting van geschillen, die voortkomen uit niet-nakoming door klanten van verplichtingen,  voortvloeiende uit de met hen gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden, komen voor rekening van die klanten. 

 

Artikel 10   Slotbepaling 

10.1         Indien één of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht  mogelijk benadert. 

Deze Leveringsvoorwaarden zijn samen gesteld doo:
Menkveld & Kouwenaar
Advocaten.